یمانیون قادمون

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و أتم السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین

مطالبی را درباره یمانی موعود خوانده بودم از این رو دوست داشتم با قوم او و خاستگاهش آشنا شوم. زمانی که در مراسم حج و عمره بودم در هتل، بازار و در راه با تعدادی یمنی برخورد کردم با ایشان درباره مهدی موعود و یاورش یمانی سخن گفتم و نظر آن ها را درباره او پرسیدم دیدم که آن ها بسیار مشتاق وی بوده و به شدّت به او دلخوش داشته اند.
همچنین از وضعیت یمنی ها می پرسیدم. در این خصوص چیزهای شگفتی از آن ها دیدم و شنیدم. یکی از بازرگانان عربستانی که با خانواده اش در اروپا زندگی می کرد و تنها در موسم حج به عربستان می آمد، گفت تعدادی کارمندان یمنی دارد که امور بازرگانی اش را اداره می کنند. او گفت مسوول امور بازرگانی وی که یک یمنی است به نام او کالا وارد کرده و می فروشد و پولی که از فروش این کالاها به دست می آید به حساب وی واریز می کند. این شخص حقوق خود و سایر کارمندان را از این پول برمی دارد و با این که میلیون ها ریال در اختیارش است حتی یک ریال نیز بیش از حق خود بر نمی دارد آن هم در حالی که کسی جز خدا ناظر بر اعمال او نیست!

یمنی ها در آغاز اسلام می آیند

این نوید پیغمبر در آغاز اسلام بود. ایشان به صحابه خود خبر دادند که اسلام نیازمند توان یمنی هاست. همچنانکه در سیره ابن هشام آمده است سلمان گفت:« پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضربه ای به سنگ زد که از زیر کلنگ جرقه ای جستن کرد، سپس ضربه دیگری به سنگ وارد کرد جرقه دیگری از زیر کلنگ بیرون جست. آنگاه برای سومین بار ضربه ای به سنگ وارد کرد که جرقه دیگری از زیر کلنگ زده شد.
سلمان گوید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم عرض کردم: ای رسول خدا پدر و مادرم به فدای تان، هنگامی که شما کلنگ می زدید جرقه هایی در زیر کلنگ دیدم این جرقه ها چه بود؟

فصل نخست

یمن در دوران بلقیس و حضرت سلیمان علیه السلام

نکته های داستان بلقیس در قران

داستان سلیمان نبی و بلقیس در قران نشان از آن دارد که خداوند متعال هزار سال قبل از میلاد مسیح یمن را مورد توجه و اهتمام پیامبران بزرگ خود قرار داده است.
هدهد یمن را برای حضرت سلیمان علیه السلام کشف کرد و پیک وی در نزد ملکه بلقیس بود. پس از آنکه هدهد پیام حضرت سلیمان علیه السلام را به ملکه سبا رساند، بلقیس نزد حضرت سلیمان آمده و به دست وی اسلام آورد و با اسلام آوردن او همه ساکنان یمن اسلام آوردند. این امر اشاره الهی به جایگاه یمن و نقش این دیار در آینده اسلام و جهان است.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و أتم السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین

مطالبی را درباره یمانی موعود خوانده بودم از این رو دوست داشتم با قوم او و خاستگاهش آشنا شوم. زمانی که در مراسم حج و عمره بودم در هتل، بازار و در راه با تعدادی یمنی برخورد کردم با ایشان درباره مهدی موعود و یاورش یمانی سخن گفتم و نظر آن ها را درباره او پرسیدم دیدم که آن ها بسیار مشتاق وی بوده و به شدّت به او دلخوش داشته اند.
همچنین از وضعیت یمنی ها می پرسیدم. در این خصوص چیزهای شگفتی از آن ها دیدم و شنیدم. یکی از بازرگانان عربستانی که با خانواده اش در اروپا زندگی می کرد و تنها در موسم حج به عربستان می آمد، گفت تعدادی کارمندان یمنی دارد که امور بازرگانی اش را اداره می کنند. او گفت مسوول امور بازرگانی وی که یک یمنی است به نام او کالا وارد کرده و می فروشد و پولی که از فروش این کالاها به دست می آید به حساب وی واریز می کند. این شخص حقوق خود و سایر کارمندان را از این پول برمی دارد و با این که میلیون ها ریال در اختیارش است حتی یک ریال نیز بیش از حق خود بر نمی دارد آن هم در حالی که کسی جز خدا ناظر بر اعمال او نیست!

یمنی ها در آغاز اسلام می آیند

این نوید پیغمبر در آغاز اسلام بود. ایشان به صحابه خود خبر دادند که اسلام نیازمند توان یمنی هاست. همچنانکه در سیره ابن هشام آمده است سلمان گفت:« پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضربه ای به سنگ زد که از زیر کلنگ جرقه ای جستن کرد، سپس ضربه دیگری به سنگ وارد کرد جرقه دیگری از زیر کلنگ بیرون جست. آنگاه برای سومین بار ضربه ای به سنگ وارد کرد که جرقه دیگری از زیر کلنگ زده شد.
سلمان گوید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم عرض کردم: ای رسول خدا پدر و مادرم به فدای تان، هنگامی که شما کلنگ می زدید جرقه هایی در زیر کلنگ دیدم این جرقه ها چه بود؟

فصل نخست

یمن در دوران بلقیس و حضرت سلیمان علیه السلام

نکته های داستان بلقیس در قران

داستان سلیمان نبی و بلقیس در قران نشان از آن دارد که خداوند متعال هزار سال قبل از میلاد مسیح یمن را مورد توجه و اهتمام پیامبران بزرگ خود قرار داده است.
هدهد یمن را برای حضرت سلیمان علیه السلام کشف کرد و پیک وی در نزد ملکه بلقیس بود. پس از آنکه هدهد پیام حضرت سلیمان علیه السلام را به ملکه سبا رساند، بلقیس نزد حضرت سلیمان آمده و به دست وی اسلام آورد و با اسلام آوردن او همه ساکنان یمن اسلام آوردند. این امر اشاره الهی به جایگاه یمن و نقش این دیار در آینده اسلام و جهان است.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و أتم السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین

مطالبی را درباره یمانی موعود خوانده بودم از این رو دوست داشتم با قوم او و خاستگاهش آشنا شوم. زمانی که در مراسم حج و عمره بودم در هتل، بازار و در راه با تعدادی یمنی برخورد کردم با ایشان درباره مهدی موعود و یاورش یمانی سخن گفتم و نظر آن ها را درباره او پرسیدم دیدم که آن ها بسیار مشتاق وی بوده و به شدّت به او دلخوش داشته اند.
همچنین از وضعیت یمنی ها می پرسیدم. در این خصوص چیزهای شگفتی از آن ها دیدم و شنیدم. یکی از بازرگانان عربستانی که با خانواده اش در اروپا زندگی می کرد و تنها در موسم حج به عربستان می آمد، گفت تعدادی کارمندان یمنی دارد که امور بازرگانی اش را اداره می کنند. او گفت مسوول امور بازرگانی وی که یک یمنی است به نام او کالا وارد کرده و می فروشد و پولی که از فروش این کالاها به دست می آید به حساب وی واریز می کند. این شخص حقوق خود و سایر کارمندان را از این پول برمی دارد و با این که میلیون ها ریال در اختیارش است حتی یک ریال نیز بیش از حق خود بر نمی دارد آن هم در حالی که کسی جز خدا ناظر بر اعمال او نیست!

یمنی ها در آغاز اسلام می آیند

این نوید پیغمبر در آغاز اسلام بود. ایشان به صحابه خود خبر دادند که اسلام نیازمند توان یمنی هاست. همچنانکه در سیره ابن هشام آمده است سلمان گفت:« پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضربه ای به سنگ زد که از زیر کلنگ جرقه ای جستن کرد، سپس ضربه دیگری به سنگ وارد کرد جرقه دیگری از زیر کلنگ بیرون جست. آنگاه برای سومین بار ضربه ای به سنگ وارد کرد که جرقه دیگری از زیر کلنگ زده شد.
سلمان گوید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم عرض کردم: ای رسول خدا پدر و مادرم به فدای تان، هنگامی که شما کلنگ می زدید جرقه هایی در زیر کلنگ دیدم این جرقه ها چه بود؟

فصل نخست

یمن در دوران بلقیس و حضرت سلیمان علیه السلام

نکته های داستان بلقیس در قران

داستان سلیمان نبی و بلقیس در قران نشان از آن دارد که خداوند متعال هزار سال قبل از میلاد مسیح یمن را مورد توجه و اهتمام پیامبران بزرگ خود قرار داده است.
هدهد یمن را برای حضرت سلیمان علیه السلام کشف کرد و پیک وی در نزد ملکه بلقیس بود. پس از آنکه هدهد پیام حضرت سلیمان علیه السلام را به ملکه سبا رساند، بلقیس نزد حضرت سلیمان آمده و به دست وی اسلام آورد و با اسلام آوردن او همه ساکنان یمن اسلام آوردند. این امر اشاره الهی به جایگاه یمن و نقش این دیار در آینده اسلام و جهان است.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و افضل الصلاة و أتم السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین

مطالبی را درباره یمانی موعود خوانده بودم از این رو دوست داشتم با قوم او و خاستگاهش آشنا شوم. زمانی که در مراسم حج و عمره بودم در هتل، بازار و در راه با تعدادی یمنی برخورد کردم با ایشان درباره مهدی موعود و یاورش یمانی سخن گفتم و نظر آن ها را درباره او پرسیدم دیدم که آن ها بسیار مشتاق وی بوده و به شدّت به او دلخوش داشته اند.
همچنین از وضعیت یمنی ها می پرسیدم. در این خصوص چیزهای شگفتی از آن ها دیدم و شنیدم. یکی از بازرگانان عربستانی که با خانواده اش در اروپا زندگی می کرد و تنها در موسم حج به عربستان می آمد، گفت تعدادی کارمندان یمنی دارد که امور بازرگانی اش را اداره می کنند. او گفت مسوول امور بازرگانی وی که یک یمنی است به نام او کالا وارد کرده و می فروشد و پولی که از فروش این کالاها به دست می آید به حساب وی واریز می کند. این شخص حقوق خود و سایر کارمندان را از این پول برمی دارد و با این که میلیون ها ریال در اختیارش است حتی یک ریال نیز بیش از حق خود بر نمی دارد آن هم در حالی که کسی جز خدا ناظر بر اعمال او نیست!

یمنی ها در آغاز اسلام می آیند

این نوید پیغمبر در آغاز اسلام بود. ایشان به صحابه خود خبر دادند که اسلام نیازمند توان یمنی هاست. همچنانکه در سیره ابن هشام آمده است سلمان گفت:« پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ضربه ای به سنگ زد که از زیر کلنگ جرقه ای جستن کرد، سپس ضربه دیگری به سنگ وارد کرد جرقه دیگری از زیر کلنگ بیرون جست. آنگاه برای سومین بار ضربه ای به سنگ وارد کرد که جرقه دیگری از زیر کلنگ زده شد.
سلمان گوید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم عرض کردم: ای رسول خدا پدر و مادرم به فدای تان، هنگامی که شما کلنگ می زدید جرقه هایی در زیر کلنگ دیدم این جرقه ها چه بود؟

فصل نخست

یمن در دوران بلقیس و حضرت سلیمان علیه السلام

نکته های داستان بلقیس در قران

داستان سلیمان نبی و بلقیس در قران نشان از آن دارد که خداوند متعال هزار سال قبل از میلاد مسیح یمن را مورد توجه و اهتمام پیامبران بزرگ خود قرار داده است.
هدهد یمن را برای حضرت سلیمان علیه السلام کشف کرد و پیک وی در نزد ملکه بلقیس بود. پس از آنکه هدهد پیام حضرت سلیمان علیه السلام را به ملکه سبا رساند، بلقیس نزد حضرت سلیمان آمده و به دست وی اسلام آورد و با اسلام آوردن او همه ساکنان یمن اسلام آوردند. این امر اشاره الهی به جایگاه یمن و نقش این دیار در آینده اسلام و جهان است.